Algemene Voorwaarden voor de aangeboden cursussen, workshops, specialisatielessen en proeven bij ‘Trimsalon DoggyStyle’.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de cursussen, workshops of specialisatielessen en proeven die gevolgd of afgelegd worden bij ‘Trimsalon DoggyStyle’:

 1. Inschrijving
  1. De cursist volgt deze cursussen, workshops, specialisatielessen en/of proeven ter aanvulling van een eigen gekozen opleiding en is zich ervan bewust dat deze niet erkend zijn door de vakvereniging als een op zichzelf staande opleiding.
  2. Inschrijven gebeurt door middel van het inschrijfformulier en ondertekening van onze algemene voorwaarden voor gelezen en akkoord.
  3. Na inschrijving ontvangt de cursist van ons een mail ter bevestiging, het herroepingsformulier en een factuur.
  4. Cursisten kunnen deelnemen aan de gekozen cursus, workshop en/of specialisatieles zolang deze nog niet het maximum aantal deelnemers heeft bereikt en de betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch ten laatste 2 dagen voorafgaand aan de deelname, ontvangen is.
  5. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van de cursist kunnen door ons worden gebruikt om hem/haar op de hoogte te houden van onze activiteiten en zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder zijn/haar nadrukkelijke toestemming.
  6. De cursist dient wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig en schriftelijk per post of e-mail door te geven aan de administratie van ‘Trimsalon DoggyStyle’. De brief wordt gericht aan Trimsalon Doggystyle, Klein Ravels 72a, 2380 Ravels. De e-mail wordt verzonden aan info@trimsalondoggystyle.be.

 

 1. Betaling
  1. Betaling van de gekozen cursus, workshop, specialisatieles en/of proef dient binnen de 14 dagen na facturatie, doch minstens 2 dagen voorafgaand aan de dag van deelname voldaan zijn op het rekeningnummer van ‘Trimsalon DoggyStyle’, zijnde BE08 3632 0809 1413, dat tevens vermeld staat op het factuur.
  2. ‘Trimsalon DoggyStyle’ is gerechtigd om cursisten uit te sluiten van deelname in het geval dat de betaling niet tijdig werd voldaan. Hiervoor kan een betalingsbewijs gevraagd worden.
  3. Heeft de cursist moeite om het openstaande bedrag in één keer te betalen, dan kan de cursist een afbetalingsplan vragen. De klant vraagt dit best meteen bij ontvangst van de factuur. Zo vermijdt de cursist bijkomende kosten van aanmaning.
  4. Een afbetalingsplan aanvragen kan via mail op: info@trimsalondoggystyle.be
  5. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

 

 1. Invorderingsprocedure

Wanneer het factuur volledig of gedeeltelijk onbetaald blijft en de cursist heeft geen regeling tot betaling getroffen, gelden volgende bepalingen:

  1. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 8 % vanaf de factuurdatum.
  2. Is de betaling niet ontvangen op de dag vermeld op de factuur dan ontvangt de cursist een herinnering, waarop een extra administratieve kost van €5,00 euro aangerekend.
  3. Blijft de betaling geheel of gedeeltelijk uit uiterlijk op de dag vermeld in deze herinnering, dan ontvangt de cursist een aangetekende ingebrekestelling waarin, bovenop het factuurbedrag en herinneringskost, een forfaitaire vergoeding van 50% van het openstaande factuurbedrag wordt aangerekend en dit van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is.
  4. Blijft de klant dan in gebreke en is de betaling niet bij ons op de dag gemeld in de aangetekende ingebrekestelling, dan wordt een incassobureau en/of een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten van deze procedure, met een minimum van 50,09 euro worden aan de cursist aangerekend bovenop de voormelde kosten, intresten en forfaitaire vergoedingen.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden en herroepingsrecht
  1. Inschrijving geldt voor de duur van de gehele cursus, workshop, specialisatieles en/of proef waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven op de vooraf vermelde datum/data.
  2. In geval van overlijden van de cursist wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. De regeling aangaande het reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.
  3. De cursist heeft vanaf de dag na de inschrijving 14 dagen bedenktijd om de cursus, workshop, specialisatieles en/of proef kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren en zich te beroepen op het herroepingsrecht. Dit kan gedaan worden door binnen deze termijn het meegezonden herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te verzenden naar info@trimsalondoggystyle.be.
  4. Indien herroeping gegrond is, zal de terugbetaling van cursusgelden aan de cursist binnen de 14 dagen na ontvangen van het herroepingsformulier gedaan worden op het door de cursist opgegeven rekeningnummer.
  5. Als de cursus, workshop, specialisatieles of proef aanvangt binnen het herroepingstermijn, dan doet de cursist bij het ondertekenen van deze overeenkomst nadrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht, waarbij er geen terugbetaling van cursusgeld aan de cursist verschuldigd is.
  6. Buiten de gestelde bedenktijd is er geen terugbetaling van cursusgeld mogelijk. De wederzijdse rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
  7. Als de cursist na inschrijving een andere datum wenst, dient de cursist zich eerst af te melden en daarna opnieuw in te schrijven. Op de reeds gedane inschrijving zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
  8. Annuleren van een inschrijving dient te gebeuren met een aangetekende brief of een e-mail gericht aan ‘Trimsalon DoggyStyle’. De aangetekende brief wordt gericht aan ‘Trimsalon Doggystyle’, Klein Ravels 72a, 2380 Ravels. De e-mail wordt verzonden aan info@trimsalondoggystyle.be. Bij de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de postdatum of de ontvangstdatum van de e-mail.

 

 1. Klachten
  1. De cursist kan een klacht indienen als hij/zij direct belanghebbende is.
  2. De klager dient zich eerst te wenden tot degene die het besluit heeft genomen of had moeten nemen of over wiens handeling hij/zij klaagt alvorens een klacht in te dienen bij ‘Trimsalon DoggyStyle’.
  3. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal schriftelijk per post moeten worden ingediend aan ‘Trimsalon DoggyStyle’ p/a Klein Ravels 72a, 2380 Ravels.
  4. De klacht moet de volgende gegevens omvatten:
   • Naam, adres en woonplaats van degene die de klacht indient.
   • De datum van het besluit of datum van de handeling waar de klacht over gaat.
   • Een duidelijke omschrijving van het besluit of handeling en reden van de klacht.
   • De eis ter opheffing van de klacht.
   • De ondertekening door de klager.
 1. Proeven
  1. De cursist kan deelnemen aan een proef ter voorbereiding op zijn/haar examen in omstandigheden die zoveel mogelijk een examen zullen benaderen.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 3. Op elke overeenkomst tussen Trimsalon DoggyStyle en de cursist is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Versie van deze algemene voorwaarden: 29 juli 2023

 

Door de ondertekening van dit document verklaart de cursist kennis genomen te hebben van voormelde algemene voorwaarden en daarmee uitdrukkelijk akkoord te gaan.