ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

Mobiel Trimsalon DoggyStyle

 

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen ons trimsalon en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.
 • Bij het doen van een bestelling of het inplannen van een afspraak via het contactformulier op onze website, dient u eerst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. U ontvangt een bevestigingsmail van de bestelling of ingeboekte afspraak waarbij er, bij een eerste contact of telkens wanneer er wijzigingen in zijn aangebracht, de algemene voorwaarden worden meegezonden.
 • Indien u in ons trimsalon of via telefoon of mail een bestelling plaatst of een afspraak inboekt, ontvangt u van ons een bevestigingsmail van de bestelling of ingeboekte afspraak waarbij er, bij een eerste contact of telkens wanneer er wijzigingen in zijn aangebracht, de algemene voorwaarden worden meegezonden.

 

 1. Verplichtingen trimsalon
 • Wij staan ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hygiëne.
 • Wij zullen de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling, voor zover dit te beoordelen is afgaande op de informatie die de klant ons over de te behandelen hond verstrekt.
 • Wij zullen de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.
 • Wij vragen aan de cliënt om ons de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

 

 1. Verplichtingen klant
 • De klant dient alle gegevens aan ons te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 • De cliënt dient voorafgaande aan de behandeling ons op de hoogte te brengen van eventuele eigen specifieke wensen of van allergieën en aandoeningen/ziektes van de hond of afwijkingen in het gedrag. Ook loopsheid van de hond dient vooraf gemeld te worden, zodat wij samen kunnen bekijken of de geplande behandeling door kan gaan.
 • Wijzigingen in uw gegevens (adreswijziging, telefoonnummer, ziekte of overlijden hond) dienen zo snel mogelijk bij vaststelling, doch uiterlijk 48u voor de behandeling medegedeeld te worden via ons contactformulier op de website of via info@trimsalondoggystyle.be
 • Wij behandelenNIET bij:
  • Zeer extreem angstig/gestrest/agressief gedrag
  • Indien de gezondheid van de hond niet toereikend is om de gevraagde behandeling te ondergaan.
  • Indien bovenstaande factoren pas op het moment van de behandeling worden vastgesteld, wordt er een vergoeding van minimaal €50 aangerekend voor verplaatsingskosten en/of ingeplande tijd.
 • De door u geboekte afspraak geldt voor genoemde behandeling van genoemde hond(en) op het genoemde adres, zoals naar u gestuurd werd in de bevestigingsmail.
 • Fouten in de bevestigingsmail dient u uiterlijk 48 uur na ontvangst van deze mail te melden.
 • Indien u een wijziging wenst in een element zoals genoemd in de mail (zoals een andere soort behandeling, meer/minder/andere hond, adreswijziging), dient u dit uiterlijk 48u voor aanvang van de behandeling te melden, zodat wij kunnen bekijken of de planning dit toelaat.
 • Indien u een wijziging meldt op minder dan 48 uur voor aanvang van de behandeling en deze wijziging is in de planning niet mogelijk, waardoor de afspraak komt te vervallen of het totaalbedrag van de behandeling aanzienlijk vermindert, worden de annuleringskosten toegepast zoals bij artikel 5 omschreven.

 

 1. Betaling en parkeergelegenheid
 • Het trimsalon vermeldt de vanaf-prijzen van de beschikbare behandelingen per ras, gebaseerd op het genoemde uurtarief en de beschikbare materialen en producten zichtbaar op de website en op de prijslijsten in het salon.
 • De prijzen op de website kunnen ten alle tijden aangepast worden, wij stellen u hier steeds van op de hoogte.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op onze rekening op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen. U kan bij ons betalen met contant geld en via de Bancontact/Payconic-applicatie op de smartphone.
 • U dient een voldoende ruime, wettelijke parkeerplaats te kunnen garanderen gedurende de gehele behandeling. Bovendien moet er een stopcontact binnen 40 meter van deze parkeerplaats voorzien zijn, waarbij er rekening mee gehouden moet worden dat de meegebrachte stroomkabel niet over de openbare weg geplaatst kan worden. Indien dit ter plaatse niet voorhanden blijkt te zijn, waardoor de behandeling niet plaats kan vinden, worden de annuleringsvoorwaarden toegepast, zoals deze in artikel 5 van deze algemene voorwaarden beschreven zijn.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden 
 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur voorafgaande aan de afspraak.
 • Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de ingeplande afspraak.
 • Bij een annulering op minder dan 24 uurvoorafgaande aan de afspraak of indien de te behandelen hond niet aanwezig is of als er niemand thuis is bij aanvang van de geplande afspraak op het genoemde adres, wordt 100% van de ingeboekte behandeling aangerekend middels een factuur, en dit volgens de op dat moment geldende prijslijst met de eventueel reeds vooraf bekende bijkomende kosten.
 • Bij een annulering tussen 24 en 48 uurvoorafgaande aan de afspraak, wordt 50% van de ingeboekte behandeling aangerekend middels een factuur, en dit volgens de op dat moment geldende prijslijst met de eventueel reeds vooraf bekende bijkomende kosten.
 • Indien de klant gebruik maakt van een cadeaubon en de afspraak niet nakomt zonder verwittiging, aanvaarden wij cadeaubon niet
 • Er worden geen nieuwe afspraken ingepland en reeds ingeplande afspraken worden geschrapt, totdat achterstallig saldo is voldaan.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

 1. Afbetalingsplan
 • Heeft de klant moeite om het openstaande bedrag in één keer te betalen, dan kan de klant een afbetalingsplan vragen. De klant vraagt dit best meteen bij ontvangst van de factuur. Zo vermijdt de klant bijkomende kosten van aanmaning.
 • Een afbetalingsplan aanvragen kan via mail op: info@trimsalondoggystyle.be

 

 1. Aanmaanprocedure
 • Wanneer het factuur volledig of gedeeltelijk onbetaald blijft en de klant heeft geen regeling tot betaling getroffen, gelden volgende bepalingen:
 • Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 8 % vanaf de factuurdatum;
 • Is de betaling niet ontvangen op de dag vermeld op de factuur dan ontvangt de klant een herinnering, waarop een extra administratieve kost van €5,00 euro aangerekend;
 • Blijft de betaling geheel of gedeeltelijk uit uiterlijk op de dag vermeld in deze herinnering, dan ontvangt de klant een aangetekende ingebrekestelling waarin, bovenop het factuurbedrag en herinneringskost, een forfaitaire vergoeding van 50% van het openstaande factuurbedrag wordt aangerekend en dit van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is.
 • Blijft de klant dan in gebreke en is de betaling niet bij ons op de dag gemeld in de aangetekende ingebrekestelling, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten van deze procedure, met een minimum van 50,00 euro worden aan de klant aangerekend bovenop de voormelde kosten, intresten en forfaitaire vergoedingen.
 • Er worden geen nieuwe afspraken ingepland en reeds ingeplande afspraken worden geschrapt, totdat achterstallig saldo is voldaan.

 

 1. 8. Afspraken
 • Iedere klant en hond krijgt de nodige aandacht in ons trimsalon. Daarom werken wij enkel op afspraak om zo de beste service te kunnen bieden.
 • Tijdens een behandeling wordt geen telefoon aangenomen, dit om de rust te respecteren. Laat een bericht na op ons antwoordapparaat of neem contact op via info@trimsalondoggystyle.be of via het contactformulier op onze website www.trimsalondoggystyle.be.
 • Om lange wachttijden te vermijden, vragen wij om afspraken tijdig in te plannen en best na de behandeling al één of (bij drukke periodes: maart-oktober en de decembermaand) meerdere afspraken door te plannen, zodat het juiste behandelritme voor uw hond gewaarborgd kan blijven. Houd bijvoorbeeld ook rekening met geplande vakanties of bezoekjes aan het pension, waarvoor de hond behandeld dient te zijn.
 • Materialen, producten, cadeautjes of geschenkbonnen kunnen besteld worden via het contactformulier op onze website. Indien u tijdig bestelt, kan ik uw bestelling bij uw volgende afspraak meenemen. Afhalen op mijn vestigingsadres is ook mogelijk, behalve op de sluitingsdagen, en steeds enkel op afspraak.

 

Wijzigingen in behandeling/route

 • Bij de ingeboekte afspraken wordt er een marge gerekend van 1 uur vóór en 1 uur na genoemde aankomsttijd. De behandeling bij de klant(en) en voor u kan mogelijk langer duren dan verwacht door onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling, zoals een intensievere verzorging door klitten of moeilijk gedrag of door onvoorziene omstandigheden in het verkeer. Wij proberen u hier steeds zoveel mogelijk tijdig van op de hoogte te brengen.
 • Indien de aankomsttijd meer dan 1 uur vóór of meer dan 1 uur na het genoemde tijdstip zal zijn, zal u gecontacteerd worden om te overleggen of de afspraak mogelijk zal zijn op het nieuwe tijdstip diezelfde dag.
 • Indien het nieuwe tijdstip u niet past, zal er in overleg met u een andere afspraak ingepland worden.
 • Trimsalon DoggyStyle houdt zich het recht voor om door onvoorziene omstandigheden de routes aan te passen en uw afspraak te verplaatsten of te annuleren indien dit strikt noodzakelijk is, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

 

 1. Garantievoorwaarden
 • Al onze behandelingen, materialen en producten werden uitgebreid getest. Wij bieden de klant 48u garantie op de behandeling en/of materialen en producten die in het trimsalon werden aangekocht.
 • Hier geldt niet dat er een terugbetaling van de behandeling, materialen of producten kan geëist worden. In samenspraak met de klant gaan wij op zoek naar een gepaste oplossing. Er worden voor en na foto’s getrokken en/of foto’s van bijzonderheden om de resultaten terug te kunnen bekijken.
 • Bij ernstige klitvorming wordt er gewerkt met een klittenovereenkomst tussen partijen.
 • Op materialen en producten die door u besteld werden via de website, is een retourrecht voorzien van 14 dagen na leveringsdatum, in onaangebroken en originele verpakking. Deze dient vooraf gemeld te worden via het contactformulier op onze website. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de klant.
 • Beschadigingen of defecten aan geleverde goederen dienen zo snel mogelijk, doch binnen de 14 dagen na leveringsdatum via het contactformulier op onze website gemeld te worden.
 • Bij leveringen die u via mij bij een externe leverancier deed, geldt als leveringsdatum de dag dat ik u de aankomst van de levering gemeld heb, indien er overeengekomen werd dat u dit materiaal of product zou komen afhalen op ons vestigingsadres.
 • De garantie vervalt, wanneer:
  • De klant andere materialen of producten heeft gebruikt dan door ons geadviseerd werd
  • De klant de materialen of producten niet volgens het advies van het trimsalon heeft gebruikt of in combinatie met andere materialen of producten.
  • De klant de aanbevolen materialen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De klant het advies om medische hulp in te schakelen niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • Indien de klant heeft geweigerd foto’s van de hond te laten maken van vóór en na de behandeling.

 

 1. Klachtenafhandeling
 • Klachten over de behandeling, een materiaal of product dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen een termijn van 48u na de behandeling of levering schriftelijk bij ons gemeld te worden.
 • Wij zullen binnen 3 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • U kan op het vestigingsadres uitgenodigd worden om het trimwerk te beoordelen. Klachten die na deze 48u gemeld worden, kunnen niet meer beoordeeld worden.
 • Is een klacht gegrond, dan voeren wij de behandeling opnieuw uit, zoals overeengekomen werd.
 • Materialen en producten die reeds geopend en/of gebruikt zijn kunnen wij niet terugnemen omwille van hygiënische redenen.

 

 1. Beschadiging & diefstal
 • Wanneer de klant of diens hond het meubilair, apparatuur of producten in ons trimsalon beschadigd, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt meteen en altijd direct bij de politie gemeld.

 

 1. Gedragscode

De klant dient zich in contact met het trimsalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de cliënt ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, hebben wij het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het trimsalon te weigeren.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Trimsalon DoggyStyle en de klant is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Wij hopen hiermee op jullie begrip en wij wensen u en uw hond een fijne ervaring bij ons trimsalon toe.

 

Nicky de Bresser

 

Mobiel Trimsalon DoggyStyle

 

BTW : BE0829.743.542

GSM : 0496214336

info@trimsalondoggystyle.be

www.trimsalondoggystyle.be

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld te Oud-Turnhout op 25 mei 2020